Song samples, music videos, promos
MUSICAL SAMPLES: click on thumbnails 

       
Mister Sun / Պարոն Արեւ 
                 

Hush Little Baby / Սուս Պզտիկ Մանկիկ

                                                     
click to see MUSIC VIDEOSSong of the Partridge / Կաքաւի Երգը
Click to See Children's Music Hour in Armenian Sardarabad Bookstore