Asdghig Wants to Grow Up Quickly / Աստղիկը Կ՚ուզէ Արագ ՄեծնալAsdghig Wants to Grow Up Quickly is a Western Armenian chapter book capturing that period of childhood when your problems are larger than life but might actually be solved by the tooth fairy. Asdghig’s schemes and wordplays rejuvenate Western Armenian and give children a relatable story.

Asdghig is in elementary school, but her friends all somehow seem older than her. Why is it that they get all the screen time, candy, and even makeup that they want, when Asdghig’s mom won’t even hear of such things?

When two classmates begin to bully Asdghig, she decides to take matters into her own hands and grow up a little faster.Աստղիկը նախակրթարան է, բայց իր ընկերուհիները իրմէ մեծ կը թուին ըլլալ։ Ինչպէ՞ս կ՚ըլլայ, որ անոնք կրնան համակարգիչով զբաղիլ, իրենց ուզածին չափ շաքար, քաղցրեղէն ուտել եւ նոյնիսկ շպար դնել, երբ Աստղիկին մայրը իրեն կ՚արգիլէ այդ բոլորը...

Երբ երկու դասընկերուհիներ կը սկսին իր անմեղութեան վրայ խնդալ, Աստղիկը կ՚որոշէ իր սեփական ճակատագրին տէրը դառնալ եւ աւելի արագ մեծնալ։

As winner of a grant from the Calouste Gulbenkian Foundation, Asdghig was 
click to download audiobook sample
 professionally edited by Sarkis Mahseredjian and beautifully illustrated by Alastair Sadler and is available with a downloadable audiobook for just $15 at Abril Books, NAASRSardarabad, and Amazon. Please use the contact form below to inquire about discounts for large-quantity orders.